คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่​ ๗


วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต  รองประธานฝ่ายสงฆ์  พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และรักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      บรมนาถบพิตร ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลบ้านกลึง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ    ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีในวันนี้ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมติ ครั้งที่ พิเศษ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด อย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่า หากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอย่างมีสติ วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี กอรปกับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสีริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคมจึงมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ รวม ๘ ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันเสาที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยพิธีการกำหนดจัดขึ้น พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง กำหนดจัดพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และส่วนภูมิภาค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงานประสานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดวัดศูนย์กลางในการจัดพิธีทุกวันเสาร์ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยกำหนดวัดศูนย์กลางจังหวัด ๑ แห่ง และวัดศูนย์กลางอำเภออีก ๑๖ อำเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง การดำเนินงานของวัดศูนย์กลางจังหวัดได้ดำเนินการแล้ว โดยครั้งที่ ๑  จัดพิธี ณ วัดตะโก อำเภอภาชี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓​ ครั้งที่ ๒ จัดพิธี ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จัดพิธี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จัดพิธี ณ วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓​ ครั้งที่ ๕ จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ครั้งที่ ๖ จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ สำหรับวันนี้ เป็นการจัดพิธีของศูนย์กลางจังหวัด ครั้งที่ ๗ พิธีการที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วยการไหว้​ พระสวดมนต์ การรักษาศีล การถวายราชสักการะ การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล การเจริญพระพุทธมนต์ และการถวายภัตตาหารเพล ด้วยอานุภาพแห่งพุทธคุณที่เกิดจกพลังแห่งจิตตานุภาพของการพร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นทิพยสุขแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพลังส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคล รักษาคุ้มครองประชาชาติไทยให้ประสบความเกษมสุขสวัสดี ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,933