เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
"ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติยํ อปฺปฏิวตฺติยํ (กงล้อคือพระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงหมุนไปแล้ว ไม่มีใครหมุนกลับได้)"