วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ของหน่วยงาน

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“หน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสู่ความพึงพอใจต่อคณะสงฆ์และสังคม”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. เสริมสร้างให้วัดและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อนำหลักธรรมสู่สังคม 
3. ดูแล รักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและชุมชน

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
1. เพิ่มศักยภาพหน่วยงานเพื่อภารกิจทางคณะสงฆ์และสังคม
2. ส่งเสริมสนองงานกิจการคณะสงฆ์
3. เพิ่มความคุ้มค่าแก่ศาสนสมบัติ
4. พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น Distinctive 

 เป้าประสงค์ (GOAL) 
1. กิจการทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง 
2. ปรับปรุงพัฒนาให้สถานที่ปฏิบัติราชการมีความพร้อมในการบริการ
3. จัดการให้เกิดทรัพยากรและองค์ความรู้ที่พร้อมส่งเสริมและสนองงานกิจการคณะสงฆ์ 
4. จัดการให้ภารกิจด้านศาสนสมบัติมีความพร้อมด้านข้อมูล อาคาร ที่ดิน และเอกสารสัญญา


     ค่านิยม (CORE VALUE) 

          "มุ่งมั่น คิดเร็ว ทำเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม"


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 451,070